Voortgangsrapportage 2021-'23

• Vrijwilligersbeleid: klik hier

• Actieplan diversiteitswerking: klik hier

• Meerjarenbegroting 2022-’25: klik hier

• Evaluatieverslag diepte-interviews: klik hier

De rollen die wij vervullen

Als sociaal-culturele organisatie vervullen we drie rollen:

Onze verbindende rol

Waerbeke legt in haar gehele werking de nadruk op de verbindende kracht van stilte, precies omdat stilte van niemand en van iedereen is.

Stiltebeleving en -beleid hebben een direct effect op ons welzijn en gezondheid en belangen daarom iedereen aan, ongeacht sociale, politieke of levensbeschouwelijke achtergrond, origine of voorkeur. 

Waerbeke biedt te midden van het gepolariseerde debat, vanuit de gemeenschappelijke grond van stilte, ruimte aan meerstemmigheid en dialoog. In authentiek contact kunnen nieuwe antwoorden groeien.

Onze kritische rol

Een paradigmawijziging is gebaat bij een kritische benadering van de ontstane situatie die weet door te dringen tot de oorzaken van de ontwrichtende fenomenen waarmee we op diverse terreinen geconfronteerd worden en die niet blijft steken in oppervlakkige symptoombestrijding.

We kiezen als beweging niet voor een openlijke confrontatie en strijd tegen het dominante waardesysteem, maar leveren van binnenuit kritiek door de structurele relatie bloot te leggen tussen op consumptie gericht materialisme en de zich openlijk tonende problemen van armoede, ongelijkheid, polarisering, oorlog en klimaatverandering. In plaats van strijd kiezen we voor het voeden van een andere bron van verzet: stilte.

Onze laboratoriumrol

We zijn bij uitstek een labo voor projecten die ontstaan in de uitwisseling en samenwerking van initiatiefnemers die inzetten op stilte. Waar nodig kiezen we om de geijkte paden te verlaten om zelf impactvolle maatschappelijk vernieuwende projecten te initiëren.

Over sectoren en beleidsdomeinen heen, voorbij de grenzen tussen profit en non-profit, vrije tijd en werktijd, wakkeren we geëngageerd burgerschap aan. We dragen vanuit het versterken van een cultuur van de stilte bij aan systeemverandering.