inspiratie voor beleidsmakers

Wie vanuit het lokale beleid met stilte, rust en ruimte aan de slag wil gaan, kan bij Waerbeke terecht voor advies, proces- en projectbegeleiding. De voorbije 15 jaar bouwde de sociaal-culturele beweging heel wat ervaring en expertise op in dit domein. Zo begeleidde Waerbeke in 2011-’12 de Zuid-Limburgse gemeente Vaals (Nederland) bij de opzet en realisatie van een maatschappelijk breed gedragen plan om het landelijke buitengebied (inclusief stiltegebied) door middel van concrete acties en ingrepen naar waarde te schatten.

Eind 2013 riep Vlaams minister Joke Schauvliege de interdisciplinaire overleggroep ‘Stilte en Rust’ [STeRio] in het leven. De Vlaamse Landmaatschappij en Waerbeke werden gevraagd om vanuit een sectoroverschrijdende, geïntegreerde benadering een aantal lokale en bovenlokale initiatieven rond stilte, rust en ruimte in Vlaanderen door te lichten, te stimuleren en te begeleiden. Tegelijk werd met de oprichting van de STeRio-overleggroep op een concrete manier uitvoering gegeven aan het eerdere advies Stilte & rust als collectieve waarde van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (2011).

STeRio resulteerde in enkele inspirerende terreinbezoeken in Vaals, Tienen en Geetbets, Oud-Turnhout en Landschap De Liereman; Averbode en Gerhagen (De Merode) en BZN-Stiltehoeve Metanoia in Damme (2014-'16). Dit ging altijd gepaard met belevingsmomenten, leerervaringen, ontmoetingen, getuigenissen, presentaties, discussies en dialoog- en overlegmomenten ter plekke. Tussentijdse evaluaties en reflectiemomenten hielpen bij de uitwerking van het eindverslag.

De aanbevelingen in het verslag situeren zich op verschillende niveaus en zijn gericht tot beleidsmakers en allerhande actoren in het veld. De klemtoon ligt vooral op de wijze waarop een werking rond stilte, rust en ruimte concreet gestalte kan krijgen, mét aandacht voor ruimtelijke inrichtingsaspecten. Het biedt alvast een richtsnoer met een aantal praktische aanbevelingen.

De presentatie van het eindverslag gebeurde op 28 oktober 2016 in Kalmthout, parallel met de erkenning door de Vlaamse overheid van de Kalmthoutse Heide als stiltegebied, het zevende stiltegebied met kwaliteitslabel in Vlaanderen. Naar aanleiding van de jaarlijkse Dag van de stilte vond er eveneens een publieksgericht evenement plaats. De algemene coördinatie was in handen van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, hierbij inhoudelijk en organisatorisch bijgestaan door Waerbeke. Het programma hiervan is terug te vinden in een handzame brochure.

Waerbeke streeft ernaar om de resultaten van de interdisciplinaire overleggroep ‘Stilte en Rust’ [STeRio] op het terrein mee te helpen realiseren. Samen met lokale beleidsmakers en verantwoordelijken wil ze – op maat – de bijeengebrachte inzichten en aanbevelingen verder naar een gemeentelijke context en het leven van alledag vertalen. Dit gebeurt mede op basis van de praktijkrichtlijn die in april 2016 door het Europese Milieuagentschap werd gepubliceerd.

 

• Eindverslag STeRio • Stilte en Rust Interdisciplinaire overleggroep

Brochure Dag van de stilte - Kalmthout & Essen - 29 oktober 2016

 

meer informatie – info(at)waerbeke.be