Header Website 20160311

Eric Lancksweerdt

Eric LancksweerdtEric Lancksweerdt is hoofddocent Universiteit Hasselt en praktijkassistent Universiteit Antwerpen. Voorheen was hij jarenlang actief als eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State. www.ontwikkelingsgerichtrecht.be


 

De contemplatieve jurist

Voor veel juristen is het professionele leven een uitdaging. Werken tegen deadlines, snel je weg vinden in een hypercomplexe, voortdurend evoluerende wetgeving, voldoen aan de hoge eisen van cliënten en opdrachtgevers, en – voor wie zelfstandig werkt – proberen voldoende inkomsten of winst genereren. Voorwaar geen sinecure. Stress loert voortdurend om de hoek. Uit studies blijkt dat vooral advocaten kampen met een zeer hoge werkdruk. Zij ondervinden moeilijkheden om het werk te combineren met het privéleven. Ook voor rechters ligt de lat zeer hoog. Zowel het aantal dossiers dat zij moeten afhandelen als de maatschappelijke kritiek op hun werk, nemen gaandeweg toe. Dat zij ten prooi kunnen vallen aan burn-out of andere vormen van psychische druk of depressie wekt weinig verwondering. Het is wellicht geen toeval dat het eerste, voor juristen bedoelde, op mindfulness gebaseerde stressreductieprogramma al in 1989 door de Amerikaanse hoogleraar Jon Kabat-Zinn werd aangeboden aan Amerikaanse rechters. Sindsdien vonden mindfulness en contemplatieve praktijken zeer geleidelijk aan ingang in de juridische wereld.

Vooral de Verenigde Staten vervullen op dit punt een voorttrekkersrol. Wellicht is hun rechtssysteem, dat gericht is op bikkelhard procederen, daar niet vreemd aan. Het aantal initiatieven en organisaties dat zich op een of andere manier inlaat met contemplatieve praktijken in de juridische wereld kende in elk geval een hoge vlucht. In 2010 namen 185 advocaten, rechters, docenten en studenten deel aan een congres over contemplatieve praktijken dat de Berkeley Law School van de Universiteit van Californië organiseerde. Een deel van hun tijd spendeerden zij aan het bijwonen van lezingen, een ander deel aan meditatie, aan het bij elkaar zitten in stilte. Intussen wordt aan ruim twintig Amerikaanse rechtenfaculteiten mindfulness aangeboden, onder meer in de vorm van verplichte of facultatieve cursussen en workshops. De literatuur over contemplatieve praktijken in de juridische wereld nam er een hoge vlucht.

De laatste jaren deden ook in Europa contemplatieve praktijken hun intrede in de juridische wereld. Mindfulness kreeg een vaste plek in verschillende advocatenkantoren. De universiteit van Amsterdam ontwikkelde een cursus ‘Mindfulness in het recht’. Hij wordt aangeboden aan rechtenstudenten en aan juristen die werkzaam zijn als advocaat of in het bedrijfsleven.

Uiteraard is mindfulness niet voor iedere jurist aantrekkelijk. Er zijn verschillende wegen om op een ontspannen, aandachtige en bewuste manier in het ‘hier en nu’ te gaan staan. Mindfulness is er slechts één van. Maar wie er zich door aangesproken voelt, kan er veel baat bij hebben. Mindfulness biedt een aantal voordelen die speciaal in de rechtspraak van belang zijn. Zoals eerder vermeld, moeten nogal wat juristen kunnen omgaan met stress. Op dit punt heeft mindfulness haar verdiensten bewezen. Die stressreductie blijkt in de praktijk overigens de belangrijkste reden waarom steeds meer juristen zich openstellen voor mindfulness. Maar er zijn nog enkele andere goede redenen. Mindfulness is immers een methode om aandacht te leren schenken aan eigen gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen. Op die manier kunnen de zelfkennis en het zelfbewustzijn toenemen. Hiervan kan het belang voor juristen, die zich vaak in emotionele conflictsituaties moeten bewegen, nauwelijks worden overschat.

Een beter zicht op de eigen aannames, attitudes, intenties, manieren van denken… laat toe dat je een oordeelkundiger antwoord kunt geven op wat een situatie vereist, veeleer dan automatisch en onbewust te reageren op wat zich voordoet. Door mindfulness verwerf je meer keuzevrijheid over hoe je best oordeelt of handelt naar aanleiding wat er zich voordoet of afspeelt. Dit kan leiden tot een optimalisering van de uitoefening van je professionele taak. Dit is niet alleen goed voor jezelf als juridische professional, maar ook – én vooral – voor iedereen die bij een procedure is betrokken. En is een verlangen naar maatschappellijke dienstbaarheid niet datgene wat sommige jongeren ertoe heeft aangezet om rechten te gaan studeren?

Heel wat juristen treden in het kader van hun beroepsuitoefening op een of andere manier in relatie met anderen: met de cliënt of opdrachtgever, met de andere partij(en), met rechters… Mindfulness laat toe om zich ten volle bewust te worden van de ander en beter zorg te dragen voor de relatie met die ander. Het bevordert empathie, luisterbereidheid, mededogen en vriendelijkheid. Dit is niet alleen goed voor de betrokken jurist, maar voor allen met wie hij te maken heeft. De belangen van de eigen cliënt kan je vaak beter dienen als ook voldoende rekening wordt gehouden met die van de anderen. Het juridische werk komt immers voor een groot stuk neer op het vinden van bruikbare, duurzame oplossingen voor allerlei problemen. Bovendien laat het zich aanzien dat oplossingen duurzamer zijn als de verstandhouding met de ander (zo) goed (mogelijk) is en blijft.

Juridisch werk bestaat zeker niet alleen uit procederen of adviseren. Er wordt ook veel onderhandeld. In de loop der jaren werden heel wat theorieën en modellen ontwikkeld om goed te onderhandelen. Wie wil, kan zich trainen in deze vaardigheid. Maar uit de praktijk blijkt dat het niet altijd volstaat om goed te onderhandelen. Inzicht hebben in een model garandeert nog niet dat je die in de praktijk op een vruchtbare manier kunt hanteren. Want wie onderhandelt, ‘neemt zichzelf mee’. Obstakels en valkuilen die te maken hebben met de eigen persoonlijkheid, kunnen behoorlijk in de weg zitten. Een te sterke gerichtheid op zichzelf, zich laten beheersen door emoties, een gebrek aan concentratie, te weinig aandacht schenken aan de emoties van de ander… vormen allemaal een risico om onderhandelingen te laten mislukken. Ze kunnen ook in de weg staan om tot een gedegen onderhandelingsresultaat te komen. Mindfulness helpt om deze hindernissen beter te nemen. Aan de universiteit van Harvard kreeg mindfulness zelfs een plek in het onderzoek naar de theorie en de praktijk van het onderhandelen.

Lees meer...

Stille cirkels

Enkele jaren geleden werd in Zwitserland een referendum georganiseerd over de vraag of er nog minaretten mochten worden gebouwd op moskeeën. Op het ogenblik van het referendum konden er in heel Zwitserland vier minaretten worden geteld. Een meerderheid van de Zwitsers stemde voor een verbod op bijkomende minaretten.

In maart 2015 hield Pegida, de beweging tegen islamisering van het Avondland, zijn eerste manifestatie in Antwerpen. De aanhangers van Pediga ijveren onder meer voor gesloten grenzen.

Uit mediaberichtgeving blijkt dat nogal wat mensen ongerust zijn over de toestroom van vluchtelingen in ons land. Wie in de buurt van opvangcentra woont, blijkt niet altijd even gelukkig met de gang van zaken.

Lees meer...

De stille glimlach

Het staat mij nog levendig voor de geest, al is het jaren geleden. Op een zonnige, winterse, ijskoude dag bezochten we in Parijs het musée Guimet, het nationaal museum voor Aziatische kunsten. Indrukwekkend. Wat mij het meest is bijgebleven zijn de tijdloze beelden van boeddha’s, goden en avatars. Ze stralen een deugddoende rust uit. En velen glimlachen. Een diepe, ondoorgrondelijke glimlach waarmee ze naar de wereld kijken. Of niet kijken. Het is immers niet altijd duidelijk of de ogen open of gesloten zijn. Je weet niet of ze met hun fysieke ogen waarnemen wat zich voor hen afspeelt, dan wel met een soort derde oog toegang hebben tot een dimensie die door de meesten onder ons zelden wordt verkend.

Lees meer...

Stilte laat ons de natuurlijke harmonie ervaren

Ik herinner mij het tafereel nog tot in de details. Een witte zwaan beweegt eindeloos traag op het wateroppervlak. Achter haar buigt het riet lichtjes mee met de wind. Een zachte bries doet de bladeren ruisen. Vogels fluiten. Een vlinder fladdert van bloem naar bloem. Wat ik zie en hoor is perfect in harmonie, maar ik benoem het niet zo. Ik benoem niets. Ik denk niets. Ik ben daar aanwezig op die plek. Zonder meer. Zonder waarom. Zonder oordeel en zonder zorg. Ik ben daar aanwezig. Ik ben net als de zwaan, het riet, de natuur. Ik ben in harmonie met mezelf en met de omgeving. Wat een kostbaar moment. Het moment dat ik mij het best herinner van onze fietsvakantie in Limburg.

Lees meer...

NIEUWSBRIEF

Regelmatig informeert Waerbeke over de werking van de beweging. Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
Please wait

banner Waerbekehuis

Conferentie banner 2017

... en activiteiten via UITdatabank